Všeobecné obchodné podmienky

Úvod Vernostný programVšeobecné obchodné podmienky

Všeobecné podmienky vernostného programu VEVAH KLUB

 

Princíp vernostného programu VEVAH KLUB

 

Program vernostných kariet VEVAH KLUB (ďalej len VPVK) je vernostný program určený pre zákazníkov, ktorí nakupujú tovar výhradne pre svoju potrebu (spotrebiteľom) na vybraných predajniach spoločnosti VEVAH, s.r.o.. Vernostný program VEVAH KLUB je prevádzkovaný spoločnosťou VEVAH, s.r.o. so sídlom Horný rad 9, 90613 Brezová pod Bradlom, IČO: 47618612, DIČ: SK2024004708, zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 29931/R (ďalej len VEVAH). Spoločnosť VEVAH prostredníctvom VPVK poskytuje svojím zákazníkom bonus vo forme zľavy na vybraný tovar podľa dosiahnutého obratu. Člen VPVK získava zľavy po predložení zákazníckej karty na vybraných predajniach Chovateľské potreby MAJKO a Papiernictvo Brezová. Aktualizovaný zoznam predajní zapojených do VPVK je uvedený na webových stránkach www.veva.eu.

 

 

Podmienky členstva vo vernostnom programe VEVAH KLUB

 

O kartu VEVAH KLUB môže požiadať každý zákazník, ktorý dovŕšil vek 18 rokov s korešpondenčnou adresou v Slovenskej republike, súhlasí so Všeobecnými podmienkami členstva VPVK a pravdivo vyplnil všetky požadované údaje na prihlasovacom formulári a tento odovzdal na predajni Chovateľské potreby MAJKO a Papiernictvo Brezová. Členstvo vo VPVK a získanie vernostnej karty VEVAH KLUB nie je podmienené nákupom tovaru.

 

Za riadne vykonanú registráciu do VPVK sa považuje taká registrácia, pri ktorej sú pravdivo uvedené všetky údaje požadované na prihlasovacom formulári a ktorého vyplnením a podpísaním člen VPVK vyjadrí súhlas so Všeobecnými podmienkami (ďalej len VOP) členstvo vo VPVK a potvrdí, že sa s nimi zoznámil . Každá fyzická osoba môže podať len jednu prihlášku. Vernostná karta VEVAH KLUB je neprenosná. Výhody plynúce z členstva vo VPVK náleží výhradne členovi klubu. Členstvo v VPVK je neprenosné.

 

Systém zliav vernostného programu VEVAH KLUB

 

V rámci stanovených pravidiel sa členom VPVK poskytnú tieto zľavy:

 - okamžitá základná zľava 3 % pri registrácii do VPVK

 - zľava 5 % pri celkovom súčte nákupov nad 300 € *

 - zľava 7 % pri celkovom súčte nákupov nad 600 € *

 - zľava 10 % pri celkovom súčte nákupov nad 900 € *

Poznámka: stanovené limity nákupov (obratov) sú uvedené vrátane DPH.

 

VEVAH, s.r.o. si vyhradzuje právo určiť minimálnu a maximálnu výšku nákupu, na ktorý je zľava poskytovaná, rovnako ako určiť výrobky, na ktoré sa zľava z nákupu nevzťahuje. Zľava sa predovšetkým, nie však výlučne, nevzťahuje na už zľavnený sortiment, darčekové poukazy a jednotlivé zľavy nemožno kombinovať.

 

Uplatnenie zľavy je možné pri predložení karty VEVAH KLUB na predajni Chovateľské potreby MAJKO a Papiernictvo Brezová.

 

Ak dôjde pri reklamácii v súlade so zákonom k vráteniu zakúpeného výrobku, bude pri vrátení kúpnej ceny za daný výrobok zohľadnená zľava poskytnutá na daný nákup (vrátená kúpna cena bude znížená o zodpovedajúcu časť zľavy poskytnutej na príslušný nákup).

 

Získanie vernostnej karty k VPVK

 

Vernostnú kartu VEVAH KLUB obdrží zákazník ihneď po odovzdaní vyplneného prihlasovacieho formulára (prihlášky) VPVK na predajni Chovateľské potreby MAJKO a Papiernictvo Brezová. Karta VEVAH KLUB je platná len v obchodoch Chovateľské potreby MAJKO a Papiernictvo Brezová v Slovenskej republike.

 

Vernostná karta je majetkom prevádzkovateľa vernostného programu a členovi klubu je zapožičaná na dobu trvania vernostného programu. Vernostná karta nie je kartou debetnou ani kreditnou. Používanie vernostnej karty sa riadi výlučne VOP vernostného programu uvedeného na www.veva.eu.

 

V prípade straty či zničenia vernostnej karty je povinný člen klubu informovať spoločnosť VEVAH, s.r.o., a to písomne na korešpondenčnú adresu VEVAH, s.r.o., Horný rad 9, 90613 Brezová pod Bradlom, elektronicky z emailovej adresy, ktorú člen vyplnil v registračnom formulári či osobne na predajni Chovateľské potreby MAJKO a Papiernictvo Brezová spoločne s predložením dokladu totožnosti. Kópia dokladu totožnosti nebude vyhotovená. Vernostná karta bude deaktivovaná do 48 hodín. K existujúcemu účtu môže člen VPVK požiadať o vydanie novej karty, a to pri ďalšom nákupe na pokladni predajne Chovateľské potreby MAJKO a Papiernictvo Brezová.

 

Ochrana osobných údajov

Spoločne s pristúpením k pravidlám vernostného programu VEVAH KLUB udeľuje člen súhlas so spracovaním svojich osobných údajov spoločnosťou VEVAH, s.r.o. so sídlom Horný rad 9, 90613 Brezová pod Bradlom, IČO: 47618612, DIČ: SK2024004708, zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 29931/R, ako správcovi, v súlade s § 6 zákona č. 122/2013 Z. z ., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších zmien a doplnkov a s ohľadom na novú právnu úpravu ochrany osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 zo dňa 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. Prevádzkovateľ  spracováva osobné údaje člena VPVK v rozsahu: meno, priezvisko, dresa, e-mail, telefónne číslo (nepovinný údaj), dátum narodenia (nepovinný údaj) na účely uzatvorenia kúpnej zmluvy, resp. zmlúv, pre svoje marketingové účely, k optimalizácii svojej ponuky a pre použitie v rámci vernostného programu BANQUET KLUB, ako aj pre zasielanie obchodných a reklamných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 147/2001 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 22/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa zákona 351/2011 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov. Takto získané údaje nebudú odovzdané tretej osobe.

 

Člen VPVK poskytuje tento súhlas na dobu svojho členstva vo vernostnom programe VEVAH KLUB a má právo požadovať od spoločnosti VEVAH, s.r.o. informáciu o spracovaní svojich osobných údajov. V prípade, že člen VPVK zistí, alebo sa domnieva, že spracovanie jeho osobných údajov je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo je v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje zákazníka nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže požiadať spoločnosť VEVAH, s.r.o. o vysvetlenie alebo odstránenie takto vzniknutého stavu.

 

Člen VPVK môže svoje práva podľa predchádzajúceho odseku uplatniť a svoj súhlas s vyhodnotenia a použitím osobných údajov na marketingové účely môže kedykoľvek odvolať krátkym písomným oznámením na korešpondenčnú adresu spoločnosti VEVAH, s.r.o., Horný rad 9, 90613 Brezová pod Bradlom alebo na e-mail: vevah@centrum.sk.

 

Ukončenie a zánik členstva vo vernostnom programe VEVAH KLUB

 

Člen VPVK môže svoje členstvo vo VPVK kedykoľvek zrušiť, a to zaslaním oznámenia formou e-mailu na vevah@centrum.sk z e-mailovej adresy uvedenej v registračnom formulári alebo na kontaktnú adresu spoločnosti VEVAH, s.r.o., Horný rad 9, 90613 Brezová pod Bradlom. Spoločnosť VEVAH, s.r.o. si vyhradzuje právo zrušiť členstvo vo VPVK, pokiaľ nebola členská karta použitá dlhšie ako 24 mesiacov. Tým nie je dotknuté právo zákazníka sa do VPVK znovu prihlásiť. Spoločnosť VEVAH, s.r.o. je taktiež oprávnená jednostranne zrušiť členstvo, ak člen VPVK poruší akýmkoľvek spôsobom podmienky členstva.

 

Pokiaľ dôjde k pozastaveniu alebo k zrušeniu členstva z dôvodov ustanovených vyššie, zablokuje bezodkladne spoločnosť VEVAH, s.r.o. zákaznícku kartu, ktorá sa ku zrušenému či pozastavenému členstvu vzťahuje. Okamihom blokácie nie je možné členskú kartu ďalej užívať a čerpať dosiahnutej zľavy. Spoločnosť VEVAH, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá by ukončením či pozastavením členstva podľa tohto ustanovenia členovi mohla vzniknúť.


Záverečné ustanovenia

 

Podmienky spracovania osobných údajov členov VPVK sú uvedené vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto Všeobecných podmienok a registračného formulára.

 

Člen VPVK sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť zmenu spracovávaných osobných údajov, oznámením tejto skutočnosti na predajni VEVAH KLUB spolu s odovzdaním nového vyplneného formulára a predložením zákaznícke karty. Zaslaním písomnej informácie na kontaktnú adresu spoločnosti VEVAH, s.r.o., alebo na e-mail: vevah@centrum.sk.

 VEVAH, s.r.o. si vyhradzuje právo vernostný program VEVAH KLUB kedykoľvek pozastaviť, upraviť ho podľa aktuálnych právnych predpisov alebo pozmeniť jeho časti, alebo program úplne zrušiť bez náhrady. Zmeny budú včas dostupné na www.veva.eu. Zmena VOP sú platné dňom uverejnenia na vyššie uvedených miestach. Výpoveď zo strany VEVAH, s.r.o. je možná len s dodržaním lehoty 30 dní. Kompletné pravidlá vernostného programu nájdete na www.veva.eu . Dátum ukončenia VPVK oznámi spoločnosť VEVAH, s.r.o. minimálne 2 kalendárne mesiace vopred, a to na webových stránkach www.veva.eu. Po dátume ukončenia činnosti VPVK už nebudú ďalej členom poskytované zľavy a ďalšie prípadné bonusy plynúce z ich členstvom v programe. Všetky výhody poskytované v rámci VPVK sú právne nevymáhateľné.

 

Všeobecné podmienky členstva vo VPVK vydala spoločnosť VEVAH, s.r.o. so sídlom Horný rad 9, 90613 Brezová pod Bradlom, IČO: 47618612, DIČ: SK2024004708. Všeobecné podmienky sú platné pre prevádzkovanie vernostného programu VEVAH KLUB výhradne pre Slovenskú republiku.

 

Korešpondenčná adresa:

Vernostný program VEVAH KLUB

VEVAH, s.r.o. so sídlom Horný rad 9, 90613 Brezová pod Bradlom

E-mail: vevah@centrum.sk

 

Všeobecné podmienky sú platné od 1.9.2022.

 

Copyright 2020 - 2023 © VEVAH, s.r.o.